Modèle referencyjny łańcucha dostaw (ang. Opération chaîne d`approvisionnement référence-modèle, SKR. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez Organizację SCC (Supply-chaîne Conseil), qui służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego Pierwsza wersja powstała jesienią 1996 Roku. Narzędzie à Okazuje się szczególnie przydatne podczas la realizacji opisu i analizy Stanu istniejącego, przy wyborze mierników oraz propozycji wykorzystania Najlepszych praktyk biznesowych. Podejście kompleksowe a wycinkoweOpisaną metodykę Można również zastosować wybranego, dającego się logicznie wyodrębnić, zagadnienia planistycznologistycznego. Przykładowo, Projekt Może wprowadza wyłącznie Gospodarki zapasami i Gospodarki magazynowej; Lub też Może zostać zawężony do obszaru wewnętrznej logistyki. Największe Jednak korzyści Osiąga Internet się, Gdy przedmiotem projektu jest Cały proces Planowania, oraz ujęty kompleksowo łańcuch dostaw? włączając powiązania między jednostkami wewnątrz firmy (Zakłady Produkcyjne, Centra Dystrybucyjne) je powiązania z dostawcami i odbiorcami. W zależności OD zakresu i wielkości firmy, Projekt Może trwać OD mois kilku miesięcy. Zwłaszcza w oynatıcı kompleksowego przeglądu łańcucha dostaw, absolutnie niezb, ne jest Zaangażowanie najważniejszych osób z działów logistycznych oraz z Finansów, ALE także przedstawicieli najwyższego kierownictwa firmy. Konkretny plan zmian tym, co w pewnym stopniu odróżnia Przegląd Łańcucha Dostaw według metodyki SCOR OD? Klasycznie? przeprowadzanych projektów konsultingu biznesowego, są Efekty, dające się szybko je Łatwo przełożyć na konkretne decyzje co do zmian. Na żadnych etapach projektu, efektem pracy zespołu roboczego złożonego z pracowników klienta i BCC, są raporty, zawierające m.in.: Przegląd łańcucha dostaw un système erpprzegląd łańcucha dostaw jest projektem zdecydowanie biznesowym.

Korzyści z niego mogą uzyskać Zarówno firmy, które nie posiadają systemu ERP, takiego Jak SAP, Jak i używające système ERP. Jest Jednak oczywiste, że docelowe, zoptymalizowane Procesy powinny być wspierane przez système informatyczny.